Общи условия

МОЛЯ, внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт, се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

Всяка поръчка на артикули и/или услуги от този сайт, независимо от начина на извършване на поръчката, означава че приемате и се съгласявате с настоящите Общите условия.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези Общи условия, моля не използвайте този уеб сайт и не извършвайте поръчки на артикули и/или услуги от него.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между РОСТАР БГ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Сердика, ул. Каменоделска № 5, вписано в Търговски регистър на Агенция по вписвания с ЕИК 1751700462, собственик и администратор на уебсайт с адрес WWW.FOODFOLIE.BG и лицата, ползващи уебсайта. Тези Общи условия представляват договор между лицата, ползващи уебсайта (наричани по-нататък “Клиент”) и РОСТАР БГ ЕООД (наричанo по-нататък „Администратор”), с който лицата, ползващи уебсайта, получават правото да използват услугите на сайта, при спазване на условията по-долу.

I. ДЕФИНИЦИИ:

1.    WWW.FOODFOLIE.BG (https://www.foodfolie.bg) е уеб базирана платформа за електронна търговия в интернет, собственост на РОСТАР БГ ЕООД, която дава възможност на потребителите за покупка на стоки и ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи Условия;

2.    УЕБСТРАНИЦАТА/УЕБСАЙТ е интернет страницата на адрес https://www.foodfolie.bg;

3.    АДМИНИСТРАТОР е дружеството РОСТАР БГ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Сердика, ул. Каменоделска № 5, вписано в Търговски регистър на Агенция по вписвания с ЕИК 1751700462, което е собственик и предоставя услуги посредством администрирания от него уебсайт WWW.FOODFOLIE.BG;

4.    КЛИЕНТ е всеки потребител, който е създал собствен потребителски профил и се е регистрирал да използва услугите, достъпни чрез Уебсайта, както и всеки, който е заредил в своя браузър Уебстраницата WWW.FOODFOLIE.BG (https://www.foodfolie.bg);

5.    ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ е обособена част от Уебсайта, съдържаща информация за Клиента, изисквана от РОСТАР БГ ЕООД при регистрацията. Достъпът до потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на и-мейл адрес и парола.

6.    ДОСТАВЧИК е лице занимаващо се с производство, търговия или доставка на храни и напитки, от който всеки Клиент може да закупи храни/напитки с помощта и посредничеството на Администратора;

7.    ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА/СИСТЕМА е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което или един от елементите на което в изпълнение на определена програма осигурява на което осигурява автоматична обработка на данни;

8.    ЛИЧНИ ДАННИ означават лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;

9.    ОБЩИ УСЛОВИЯ означава настоящите общи условия;

10.  ПОРЪЧКА е индивидуалната заявка на Клиента за закупуване на стоки на Уебсайта, заявка за покупки по телефона, мобилни приложения, по пощата или заявки, изпратени на електронна поща;

11.  УСЛУГИ са всички действия, осъществявани от РОСТАР БГ ЕООД по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от Уебсайта.

12.  ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ е обособена част от Уебсайта, съдържаща информация за Клиента, изисквана от Администратора при регистрацията и съхранявана при Администратора, като достъпът до потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Клиента да ползва определени услуги, да конфигурира ползването на услугите, да прави предложения за включване на нови услуги, да прекрати ползването на услугите, да променя личните си данни и др;

13.  IP АДРЕС (IP address) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа;

14.  ПАРОЛА е избран от Клиента код от букви, цифри и знаци, който, заедно с потребителското име/адрес на електронната поща, индивидуализира клиента и който, заедно с потребителското име/адреса на електронната поща, служи за достъп до потребителския профил на Клиента.

15.  ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ е избран от Клиента уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в уебсайта на Администратора.

II. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

1.    Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: РОСТАР БГ ЕООД;
 • Седалище и адрес на управление: България, гр. София, р-н Сердика, ул. Каменоделска № 5;
 • Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, р-н Сердика, ул. Каменоделска № 5;
 • Данни за кореспонденция: България, гр. София, р-н Сердика, ул. Каменоделска № 5, admin@foodfolie.bg , телефон 0898 775 775

2.    Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;
 • Комисия за защита на потребителите, Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg.

III. ПРЕДМЕТ

1.    Предмет на продажба в Уебсайта на Администратора са разнообразни видове хранителни стоки и напитки, предназначени за клиентите, описани и подредени в Уебсайта.

2.    Основните характеристики на стоките, предлагани от Администратора в Уебсайта, са определени в профила на всяка стока.

3.    Всички покупки на продукти от https://www.foodfolie.bg са ограничени до лична употреба и не могат, без изричното писмено съгласие на Администратора да се извършва препродажба, търговска дейност с тях или да се осъществява търговската им употреба.

4.    Предоставянето на услугите по тези Общи условия и достъпа до Уебстраницата не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Уебстраницата, необходими за осъществяване достъп до услугите на Администратора. Администраторът не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Администратора (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

5.    Част от предоставяните от Администратора услуги може да са свързани с осъществяване на посредничество между Клиента и трето лице – Доставчик на стоки за сключване и изпълнение на договори за произвеждане и доставка на храни/напитки. По-конкретно услугите могат да се изразяват в: 1. Търсене на информационни ресурси, материали или отделни видове храни по зададени от потребителите характеристики. 2. Представяне списък и кратко описание на предлаганите от Доставчиците храни, както и информация за името, адреса и други за Доставчиците. 3. Уведомяване на Клиента по електронна поща, чрез смс или в потребителския му профил за приемане на поръчката. 4. Приемане от името на Доставчика на плащанията за цената на поръчаните от Клиента артикули по договора за доставка, сключен между последния и Доставчика посредством гореописаните услуги. Условията и начините за извършване на плащанията са обозначени на съответната Интернет страница на сайта. 5. Предоставяне на възможност за изразяване и публикуване на мнения на Клиентите онлайн на уебсайта.

IV. ЦЕНИ

1.    Крайната цена на стоките е изписана на Уебстраницата за представяне на съответния продукт в български лева с включен ДДС.

2.    Посочените цени не включват цена за доставка.

V. РЕГИСТРАЦИЯ

1.    Разглеждането на Уебсайта е достъпно за всички посетители.

2.    Клиентът може да използва предоставените от Администратора услуги с регистрация, като попълни съответната електронна форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (on-line) в интернет на Уебстраницата и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.

3.    При регистрация всеки клиент изрично дава съгласие да бъде обвързан от настоящите Общи условия.

4.    При регистрация на непълнолетно лице, със заявяване на съгласието си с настоящите Общи условия същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия.

5.    В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за регистрация и за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на лицето.

6.    При отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон “Продължи”, Клиентът изрично се съгласява с Общите условия и извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра, ползван от Администратора чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

7.    Администраторът съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

8.    Текстът или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия се изпраща и е достъпен на Уебсайта.

9.    При попълване на регистрационната форма Клиентът, а в случаите на т. 5 от настоящия раздел – родителят или настойникът на Клиента, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността, точният си адрес, телефон и адрес на електронна поща и другите изискуеми от регистрационната форма данни, както и да ги актуализира веднага след тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

10.  В случай на предоставяне на неверни данни, Администраторът има право да развали сключения с клиента договора, както и да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Клиента. За развалянето на договора по настоящата точка не се дължи предизвестие.

11.  Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Администратора и/или на трети лица при регистрацията и ползването на услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларираните данни и факти.

12.  При регистрацията си Клиентът посочва адрес на електронна поща и парола за достъп до услугите, достъпни през Уебсайта. Ако адресът на електронна поща не е вече зает, Клиентът получава на посочената електронна поща и паролата, която е заявил. В случай че избраната електронна поща е вече заета, Клиентът следва да избере друга, която да е уникална и да не е регистрирана от друг потребител. Адресът на електронна поща, с който Клиентът е регистриран в Уебсайта не му дава никакви други права, освен правото на първия заявител на конкретния адрес на електронна поща в рамките на информационната система на Администратора за срока на действие на договора.

13.  Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и посочения при регистрацията адрес на електронна поща за контакт и да уведомява незабавно Администратора в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му. Всички действия и/или поръчки предприети с потребителското име и паролата на Клиента се считат за предприети от Клиента.

VI. ПОДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

1.    След като Клиентът е избрал артикул от Уебстраницата на Администратора, Клиентът следва да натисне бутона „ДОБАВИ В КОШНИЦАТА”. Ако желае повече от една стока, натиска бутона „ПРОДЪЛЖИ С ПАЗАРУВАНЕТО”. Ако Клиентът направи грешка с избора на стока, може да изтрие артикула от кошницата.

2.    Подаването на поръчка от Клиента се извършва чрез последователното извършване на следните действия:

 • определяне на количеството на поръчваните артикули и натискане визуализиран бутон „ДОБАВИ В КОШНИЦАТА” обозначен срещу съответния артикул и потвърждение на поръчката от бутона „ПЛАТИ”.
 • избор на способ и момент за плащане на цената;
 • преглеждане на поръчката, посочване на адрес за доставка и определяне на допълнителни условия към поръчката (като време на доставка и др.) и потвърждение на поръчката от бутона „ПОРЪЧАЙ”.

3.    Администраторът обработва поръчката след потвърждение на поръчката от страна на Клиента.

4.    Освен чрез Уебстраницата, Клиентите могат да правят поръчки до Администратора и по телефон – на телефонен номер 0898 775 775.

5.    Доставката на поръчаните храни/напитки се извършва от Администратора.

6.    Цените на храните, цените за доставка и начините за плащане, които Клиентът може да поръча посредством използването на услугите предмет на настоящите Общи условия, са описани в съответните Интернет страници на Уебсайта.

VII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1.    Плащането се извършва чрез наложен платеж в брой или с платежна карта при получаване на стоката.

2.    На посочения от Клиента адрес идва представител на Администратора с доставяната стока, на когото Клиентът заплаща цената, заедно с дължимата сума за доставка, ако таква се дължи съгласно настоящите Общи условия.

VIII. ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

1.    Заявената стока се доставя от представител на Администратора на посочения от Клиента адрес за доставка между 12:00 и 21:00 ч., включително в събота и неделя, без официалните празници в България.

2.    Доставки се извършват само на територията на гр. София.

3.    Клиенти, които се намират извън територията на гр. София могат да правят и получават поръчки само с предварително изрична уговорка с Администратора и само след потвърждение от страна на Администратора, че приема поръчка, направена извън територията на гр. София. Начините, средствата и цената за доставки на поръчки извън територията на гр. София се договарят изрично между Клиента и Администратора, в случай че Администраторът е приел такава поръчка и извършването на такава доставка.

4.    При извършване на поръчката Клиентът трябва да посочи предпочитания времеви интервал за получаване на стоката, който се предоставя от системата на Уебстраницата. Системата ще предоставя възможност за избор на Клиента само на тези времеви интервали за доставка, които са свободни за Администратора.

5.    Клиентът може да избере от системата на Уебстраницата следните времеви интервали за доставки:

6.    В случай че съответния времеви интервал от т. 7 по-горе е изцяло зает и Администраторът няма възможност за доставка в този времеви интервал, то той няма да се визуализира в ситемата на Уебстраницата и Клиентът няма да може да избере заетите за Администратора времеви интервали за доставка.

7.    Клиентите могат да поръчват стоки на обща стойност не по-малко от 30 лв. с ДДС. Поръчки на по-ниска стойност не се обработват от Администратора.

8.    Цената за доставката е 4.50 лв. с ДДС за цялата територия на гр. София. За доставки в странта се прилагат правилата на т. 5 от настоящия раздел.

9.    За поръчки на стойност над 60 лв. с ДДС доставката е безплатна на територията на гр. София.

10.  Когато цената за доставка е за сметка на Клиента, тя се начислява и добавя към стойността на поръчката.

11.  След предварителна договорка с Администратора, Клиентът има право да получи сам поръчаната стока на място от склад на Администратора.

12.  Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи, ако има такива.

13.  В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Администраторът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

14.  При получаване на доставката, Клиентът е длъжен да провери съдържанието на поръчката за съответствия на изпратената стока с подадената заявка.

IX. РЕКЛАМАЦИЯ

1.    Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно Администратора. Ако Клиентът не уведоми незабавно Администратора, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията.

2.    Със заплащането на цената на поръчката, приемането на доставката и полагането на подписа от Клиента върху документите за доставка, последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставената стока.

3.    На рекламация не подлежи стока, за която клиентът е бил предварително предупреден за несъответствие. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на представител на Администратора още при самото получаване на стоката. В случай че Клиент приеме такава стока и не предяви своите претенции пред приносителя на стоката, рекламация не може да бъде удовлетворена.

4.    При евентуални претенции за скрити дефекти или други оплаквания от стоката, Клиентите могат да се свързват с Администратора на телефон 0898775775.

X. ОТКАЗ ОТ СТОКАТА

1.    Клиентът има право да се откаже от направената поръчка на стоки от Администратора в рамките на 1 час от момента на доставяне на поръчката.

2.    Клиентът се съгласява, че по отношение на пресните храни, зеленчуци и плодове, които се продават в насипно състояние, е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10%, в сравнение с поръчаното от Клиента. Същото се прилага и по отношение на стоките във вакуумирана опаковка, при които няма точен грамаж.

3.    Клиентът има право да се откаже от поръчаните стоки в срока по т.1 по-горе, само в случай че те не са използвани, не е изтекъл срокът им на годност, не е увредена целостта на опаковката им и е запазен търговският вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката).

4.    Клиентът е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, да пази тяхното качество и опаковки по време на цитирания в т.1 по-горе срок за отказ от поръчаните стоки.

5.    Администраторът  има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Клиент, за което Администраторът  уведомява в подходящ срок Клиента, без да е задължен да посочва причина за отказа. В случай на отказ по предходното изречение Администраторът  не дължи обезщетение по никакъв начин на Клиент.

6.    По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Администратора чрез формуляр за отказ от договора, достъпен на Уебсайта на Администратора.

7.    Правото на отказ по т. 6 не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на хранителни продукти и напитки;
 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, поръчани от конкретен Доставчик, посочен от Клиента;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката.

8.    Когато Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора в сроковете, описани по-горе в настоящия раздел, Администраторът възстановява всички суми, получени от Клиента, без неоправдано забавяне, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от поръчаните стоки, при условие, че са в горепосочения запазен търговски вид. Разходите по връщането на стоките са изцяло за сметка на Клиента.

9.    В случай на отказ, Администраторът  възстановява сумите по няколко начина:

 • Чрез наложен платеж – клиентът може да изпрати закупения от него продукт по куриер с наложен платеж до посочения адрес. При това положение клиентът дължи разходите за куриерската услуга по актуалната ценова листа на съответната куриерска фирма;
 • Чрез куриерска фирма – в такъв случай клиентът трябва да заплати куриерските разходи;
 • По банков път – в този случай клиентът трябва да заплати таксата за банков превод.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.    Клиентите имат възможност да:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Администратора и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да поръчват стоки за доставка, предлагани от Уебстраницата на Администратора;
 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от Администратора;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Уебстраницата на Администратора;
 • Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по настоящите общи условия или по Закона за защита на потребителите;
 • Да се информират относно своята поръчка;
 • Клиентите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация за поръчваните стоки не по-късно от отправяне на изявлението за потвърждаване на поръчката чрез натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ”;
 • Да получат с доставка  заявената стока, като доставката се извърши на посочения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите Общи условия ред;

2.    Клиентите са длъжни:

 • Да заплатят цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, съгласно  настоящите Общи условия;
 • Да спазват правилата при ползване на предоставяните от Администратора стоки и услуги;
 • Да не нарушават чужди права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • Да не извършват злоумишлени действия;
 • Да пазят доброто име и репутация на Администратора и да не накърняват неговите права и интереси;
 • Да проверят дали съдържанието на доставяното съответства на поръчката. Със заплащането на цената на поръчката или приемането на доставката и полагането на подписа от Клиента върху документите за доставка, последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката;
 • Да не се намесват в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетяват процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществяват достъп извън предоставения им, да не накърняват или възпрепятстват наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите Клиенти, както и да не използват услугата по начин, предизвикващ отказ от услугите (“denial of service”);
 • Да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид;
 • Да не се представят за друго лице или по друг начин да заблуждават трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • Да не нарушават настоящите Общи условия.

3.    Клиентът се задължава при ползване на предоставяните от Администратора услуги да не зарежда, разполага на сървъра на Администратора или нает от него сървър, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали: а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; б. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; в. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави; г. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Администратора; д. чието съдържание нарушава права или свободи на човека; е. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; ж. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; з. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

4.    Администраторът организира доставянето на стоките.

5.    Администраторът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса в Уебстраницата стоки.

6.    Клиентът и Администраторът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

7.    Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на Уебсайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

8.    Администраторът не носи отговорност за възможни разлики в цветовете, изгледа и състоянието на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки. Снимките, разположени в Уебстраницата на Администратора, са само с информативна цел и не представляват снимки на конкретните стоки, предмет на договора.

9.    При предоставянето на информация или в описанието на продуктите, в ревюта и мнения, реклами или по друг начин, Администраторът може да разчита на съвет от производителите или от етикетита или документите за стоките. Тъй като не е производител на стоките, които продава, Администраторът не поема никаква отговорност за това дали стоките, които продава, отговарят на специфичните нужди на Клиента, на етикета на продукта или за всички загуби, щети или вреди, причинени от такива стоки.

10.  Администраторът си запазва правото да променя цените, наименованията и описанията на стоките, както и да премахва и добавя стоки по всяко време, без да е необходимо да уведомява предварително посетителите на Уебстраницата или Клиентите.

11.  Администраторът има право:

 • Да отказва поръчки, без да има разходи за Клиента, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация;
 • Да отказва поръчки, без да има разходи за Клиента, при ограничени наличности или при изчерпване на наличностите от поръчаната стока;
 • Да редактира съдържанието на Уебсайта като: съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им;
 • Да отказва достъп на Клиенти и да анулира регистрации на Клиенти;
 • Да разваля, прекратява, спира изпълнение на договора или предоставяняните услуги по всяко време без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия.

XII. ПРАВА

1.    Цялото съдържание на уебсайта https://www.foodfolie.bg – в това число, но не само: картини, бази данни, снимки, текст, графики, символи, уеб графика, и-мейли и др. данни са собственост на РОСТАР БГ ЕООД (или на негови доставчици) и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от законите относно интелектуална и промишлена собственост. Използването им без изричното съгласие на РОСТАР БГ ЕООД се наказва съгласно действащото законодателство. Разрешава се използването на уебсайта https://www.foodfolie.bg само в условията на настоящите Общи условия.

2.    Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е РОСТАР БГ ЕООД или трето лице.

XIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1.    Администраторът не може да редактира личната информация, потребителско име, адрес на електронната поща и парола на Клиента.

2.    Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Клиентите, съгласно Закона за защита на личните данни.

3.    Личните данни, записани при регистрацията на Клиента, се считат за строго конфиденциални и няма да се предоставят на трети лица, освен в предвидените в закона случаи.

4.    Администраторът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Клиента, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

5.    Клиентът се съгласява, че Администраторът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Клиента в електронния магазин на Администратора.

6.    Клиентът се съгласява, че Администраторът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Клиента при използването на електронния магазин на Администратора в уебстраницата.

7.    Във всеки момент Администраторът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.    Доколкото предоставяните от РОСТАР БГ ЕООД стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните стоки и услуги, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от РОСТАР БГ ЕООД по всяко време.

2.    При извършване на промени в настоящите Общи условия, Администраторът довежда до знанието на Клиента за извършените промени чрез публикуването им в Уебстраницата.

3.    Ако в рамките на 5 дни след уведомяването по предходната точка Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът се прекратява от момента на получаване на изявлението за отхвърляне.

FOOD FOLIE
Количката е празна

Вземи 5% отстъпка от следващата ти поръчка през магазина.

Абонирайте се да научавате първи за новите ни продукти и промоции!

Абонирането е успешно!

Вземи 5% отстъпка