ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните ви данни и доверието са от решаващо значение за нас и за успеха на нашия бизнес. Ние събираме информация за клиентите си и тук ще очертаем вида на информацията, която събираме, причините за това и какво правим с нея. Също така ще можете да видите как да променяте информацията, която ни предоставяте. Моля, имайте предвид, че тези правила важат само за нашия уебсайт www.foodfolie.bg

„Ростар БГ” ЕООД е българско търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 175170462, със седалище и адрес на управление гр. София,  1202, СО-район Сердика. ул. Каменоделска No 5.

За да могат клиентите да използват пълноценно нашия уебсайт с адрес www.foodfolie.bg и да закупуват предлаганите от нас продукти, ние получаваме, съхраняваме и обработваме лична информация. Това известие за поверителност описва как управляваме такава информация, за да гарантираме, че изпълняваме задълженията си да спазваме поверителността на нашите клиенти и че цялата такава информация остава поверителна.

„Ростар БГ” ЕООД е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. – Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закон за защита на личните данни.

Как можете да се свържете с „Ростар БГ” ЕООД

Ако имате някакви въпроси относно поверителността на вашите лични данни, можете да се свържете с нас по следните начини:

 • С препоръчана поща на адрес гр. София,  1202, СО-район Сердика. ул. Каменоделска No 5.
 • Като се свържете с на телефон:  02/936 66 55
 • По електронна поща на адрес: support@foodfolie.bg

Ако не сте съгласни с отговора или обратната връзка, които получавате от „Ростар БГ” ЕООД, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:

Адрес: бул. Проф. Цветан Лазаров 2, София 1592
тел. + 359291-53-518
работно време от 9:00 до 17:30 часа
e-mail: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

За повече подробности можете да посетите уебсайта на Комисията за защита на личните данни на Република България на адрес www.cpdp.bg.

Как и защо използваме вашите лични данни

Събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Разбираме, че обработването на личните Ви данни е по конкретна причина и не може да бъде правено без ограничение.

Ние събираме и обработваме вашите лични данни по различни причини и разчитаме на редица различни правни основания, за да използваме тази информация, като например използваме информацията относно личните ви данни, за да помогнем и администрираме нашите поръчки, да гарантираме, че ви предоставяме възможно най-добрите продукти, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашите данни и да изпълняваме нашите законови задължения, да създадете профил в нашия  онлайн магазин, за да пазарувате по-бързо, разглеждате и проследявате своите поръчки и други.

Това известие за поверителност на личните данни има за цел да ви обясни как и защо обработваме вашите лични данни.

1. За изпълнение на договор или в рамките на преддоговорни отношения.

Преди „Ростар БГ” ЕООД да ви предостави желания от вас продукт или стока, следва да създадете профил в нашия онлайн магазин, като ние ще съберем някои лични данни, за да обработим вашите заявки. Това включва например събиране и обработване на информация за вашите имена, телефон, адрес, email адрес.

Целта на събирането на тази информация е да ви идентифицираме като потенциалните клиенти, за да се създадем Вашият профил, както и за доставка на поръчките Ви, да Ви предоставим стоките, които ви закупили, за управление и изпълнение на Вашите поръчки; да изпълним сключените с вас договори.

Ако решите да не предоставите някаква информация, това може да означава, че не може създадете профил в нашия, съответно  не можем да Ви предоставим желаната от вас стока.

Ние поддържаме информацията възможно най-актуална и ще отразим всяка корекция, като например Вашия адрес, когато ни уведомите, че е настъпила промяна.

2. За изпълнение на законови задължения.

От нас се изисква да обработваме вашата лична информация, за да спазим определени нормативни задължения, например:

 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

3. Когато сте ни предоставили съгласие

В някои случаи обработваме вашите лични данни само при предварително съгласие. Съгласието е отделна причина за обработката на вашите лични данни и в тях е посочена целта на обработката.

Ако ни дадете изричното си съгласие и докато го оттеглите:

Ние използваме вашата лична информация, за да Ви информираме за стоки, които може да ви интересуват, да ви предоставим персонализирани оферти и персонализирано обслужване на клиентите; да предоставяме постоянна информация или възможности, които според нас биха ви заинтересували; да прегледате вашите текущи оферти; да изпратим нашите бюлетини или информация за други възможности, за които смятаме, че ще ви интересуват (ще ви изпратим само това, ако сте посочили, че желаете да получите такава информация); да изпращаме електронни съобщения, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки.

За да можем да направим това, ще ви помолим за вашето съгласие. Можете по всяко време да оттеглите това съгласие чрез секцията „Контакти” от интернет страницата ни foodfolie.bg/контакти.

Каква лична информация събира „Ростар БГ” ЕООД и как я използва

Информацията, която съхраняваме за Вас обхваща: име, адрес, телефон, и-мейл.

Ние ще изискаме тази информация от Вас чрез: формулярите за създаване на личен профил в нашия онлайн магазин.

Събираме информация и индиректно чрез използването на “бисквитки”, които са разгледани по-долу в настоящото Известие.

Можете да контролирате личната информация, която сте предоставили на „Ростар БГ” ЕООД

Когато вашите лични данни се обработват във връзка с използване на нашия онлайн магазин, вие имате право на определени законово регламентирани права. Тези права ви позволяват да упражнявате контрол върху начина, по който се обработват вашите лични данни. Можете да упражните тези права безплатно (при определени изключителни обстоятелства може да бъде начислена разумна такса или „Ростар БГ” ЕООД може да откаже да предприеме поисканите от вас действия). Може да се наложи да ви помолим да потвърдите самоличността си, като поискаме допълнителна информация/документация от вас. Щом установим самоличността ви, ще отговорим на повечето заявки без неоправдано забавяне и в рамките на един месец. „Ростар БГ” ЕООД ще предприеме действия във връзка с искането за коригиране на личните Ви данни в рамките на 10 календарни дни. Тези периоди могат да бъдат удължени при изключителни обстоятелства и ние ще Ви информираме за удължаването заедно с обяснение на причините, които са го породили.

Имате право на:

1. Достъп до личните ви данни:

Можете да получите достъп до личните данни, които държим за вас, като се свържете с нас с молба за достъп до данни, като използвате секцията „Контакти” от интернет страницата ни foodfolie.bg/контакти. Ще се стремим да ви предоставим възможно най-пълен списък с лични данни. Може обаче да се случи, че някои лични данни от архивирани файлове, дневници и съхранени записи не могат да бъдат включени в този списък, тъй като тази информация не се обработва непрекъснато от „Ростар БГ” ЕООД и следователно не е незабавно налична. По тази причина тези лични данни може да не ви бъдат съобщени. Тези лични данни обаче остават предмет на стандартните процедури за поддръжка на данните и ще бъдат обработвани и задържани само в съответствие с тези процедури.

2. Коригиране / ограничаване / изтриване на личните си данни

Ако смятате, че определени лични данни, които държим за вас, са неточни или не са актуални, можете да поискате данните, да бъдат коригирани по всяко време, като използвате секцията „Контакти” от интернет страницата ни foodfolie.bg/контакти. Ако оспорите точността на съхраняваната информация, можете да поискате да ограничим обработването на тази информация, докато жалбата ви се разглежда.

Ако подозирате, че обработваме определена информация без основателна причина или че вече нямаме право да използваме личните ви данни, можете също така да поискате тези лични данни да бъдат изтрити.

Ние не сме задължени да коригираме или да изтрием вашите лични данни, когато това би ни попречило да изпълним договорните си задължения към вас или когато сме задължени или ни е разрешено да обработваме вашата лична информация в съответствие с нашите законни задължения.

Можете да поискате ограничаване на обработващите се данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Ние искаме да ни информирате за всяка промяна в личните ви данни, за да можем да поддържаме данните в нашите системи актуални и точни.

3. Оттегляне на вашето съгласие

Винаги, когато ни предоставите съгласието си да обработваме личните ви данни, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време като използвате секцията „Контакти” от интернет страницата ни foodfolie.bg/контакти. Ако оттеглите съгласието си (и ако няма друго основание да продължим да обработваме данните ви), имате право да поискате и личните ви данни да бъдат изтрити. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на всяка обработка, предприета от нас въз основа на вашето съгласие преди оттеглянето му.

4. Възражение срещу обработване на лични данни и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране

Ако не сте съгласни с начина, по който обработваме определени данни, можете да оспорите това чрез секцията “Свържи се с нас” от интернет страницата ни foodfolie.bg/контакти. В такива случаи ще Ви предоставим подробности относно обосновката за обработката на личните ви данни.

5. Възможност вашите лични данни да бъдат прехвърлени в електронна форма

Можете (в определени случаи) да поискате личните ви данни да бъдат прехвърлени на вас или на друг доставчик на стоки или друг администратор на лични данни, така че да можете да съхранявате и използвате повторно вашите лични данни. Ние няма да бъдем по никакъв начин отговорни за каквито и да е вреди или загуби, претърпени или понесени от вас и/или определения администратор на данни в резултат на неправилно използване на личните данни при и след получаването им от нас.

6. Право на жалба

Ако смятате, че нарушаваме приложимото законодателство, моля, свържете се с нас, за да изясним проблема. Разбира се, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба до регулаторен орган в рамките на ЕС.

7. Как да упражнявате правата си.

Можете да упражнявате посочените по-горе права безплатно, като се свържете с нас, като използвате секцията “Свържи се с нас” от интернет страницата ни foodfolie.bg/контакти.

Препоръчваме ви да предоставите колкото е възможно повече подробности във вашата кореспонденция с нас, за да можем да се справим бързо и ефективно с вашата заявка. Може да бъдете помолени да предоставите доказателство за идентификация и / или допълнителна информация, за да потвърдите самоличността си, когато правите такова искане.

Сигурност и поверителност

Използваме разнообразни технологии и процедури за защита, за да защитим вашите лични данни от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Също така предприемаме стъпки, за да гарантираме, че само лицата с подходящо разрешение имат достъп до вашите лични данни.

Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация.

Само оторизирани служители имат достъп до личните ви данни, ако тези данни са от значение за изпълнението на техните задължения.

Използваме вътрешни технически и организационни мерки за защита на личните ви данни от неоторизиран достъп, за поддържане на точността на данните и за гарантиране на правилното използване на вашите лични данни. Тези мерки за сигурност включват:

криптиране на вашите лични данни, защитни стени, системи за откриване на проникване, физическа защита на съоръженията, където се съхраняват вашите лични данни и силни процедури за сигурност във всички операции по обслужване. Вашите лични данни са достъпни само за ограничен брой хора, които са длъжни да пазят поверителните данни. Използваме силни алгоритми за шифроване за предаване и съхранение на информацията ви.

За да гарантираме сигурността на трансфера на информация, използваме SSL сертификат с 256-битово криптиране, за да шифроваме информацията, предавана от или на всеки посетител чрез нашия уебсайт.

Ние няма да предаваме вашата лична информация на трети страни.

За обработването на Вашите лични данни ние не използване автоматизирани алгоритми и методи.

Бисквитки

За какво се използват „бисквитките“?

Ние използваме ‘cookies’ технологията в нашия онлайн магазин за събиране на информация. ‘Cookie’ или “Бисквитката” е малък файл с данни, който уебсайтът съхранява на твърдия диск на компютъра ви, за да поддържа отчети, когато посещавате уеб сайта. Бисквитките се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва сайта ни, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието му, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя.

Повече информация относно ‘cookies’ технологията може да откриете в секцията „бисквитки”.

Споделяме ли вашата лична информация?

Ние предоставяме вашата лична информация на трети страни-получатели и основната ни цел е да ви предложим качествено, бързо и цялостно обслужване, като се грижим за стоките, които предлагаме, за да отговорим на вашите очаквания. Ние не предоставяме вашите лични данни на трети страни, преди да сме сигурни, че са предприети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, тъй като ние упражняваме строг контрол, за да постигнем тази цел. В този случай оставаме отговорни за поверителността и сигурността на вашите данни.

Предоставяме лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • Когато ангажираме услугите на адвокати, одитори, оценители и други консултанти да действат от наше име или лица, които извършват консултантски услуги в различни области;
 • Предприятия, които предоставят оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на компанията и за извършване на различни счетоводни услуги, заплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др .;
 • На органите, институциите и лицата, на които ние трябва да предоставяме лични данни съгласно приложимото законодателство;
 • На банките за извършване на нареждания от Вас;

Колко дълго ще запазим вашата лична информация?

Колко време се съхранява определена лична информация зависи от естеството на информацията, която държим, и от целите, за които се обработват. По правило спираме да използваме вашите лични данни за целите на договорните отношения след прекратяването на договора с вас, но ние не изтриваме данните веднага.

„Ростар БГ” ЕООД определя подходящите периоди на запазване, като се вземат предвид законовите ни задължения. По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (50, 10 или 3 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Трябва да отбележим, че няма да изтрием или анонимизираме вашите лични данни, ако това е необходимо за насрещните съдебни, административни или производства, свързани с вашата жалба.

„Ростар БГ” ЕООД е въвело процедури, които да гарантират, че досиетата се почистват редовно и че личната информация не се съхранява повече от необходимото.

Актуализации на Известието за поверителност на лични данни.

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящото Известие за поверителност на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на това Известие за поверителност на личните данни, за да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Това Известие за поверителност бе актуализирано за последен път на 25.05.2018г.

Сигурност и дискретност

Foodfolie.bg съхранява сигурно всяка лична информация, която клиентите предоставят, и от която могат да бъдат идентифицирани, като предприема подходящите технически и организационни мерки за защита срещу непозволена или незаконна обработка на личната информация на всеки, включително и криптиране на информацията с приложимите стандарти в индустрията.

По време на посещението в сайта, www.foodfolie.bg може да събира лична информация, необходима, за да се създаде Вашият профил, за доставка на поръчките Ви, отговаряне на запитвания, фактуриране и други. Информацията се съхранява толкова дълго, колкото е необходимо, за да се обработи поръчката или да Ви изпращаме промоционални съобщения, ако сте се абонирали за такива.

При регистрация във www.foodfolie.bg можете да се абонирате за бъдещи промоции и специални оферти.

Настоящият уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове с техни собствени политики на поверителност и www.foodfolie.bg не носи отговорност за политиката за конфиденциалност на тези сайтове.

Когато предоставяте информация, приемате рисковете, свързани с употребата на Интернет. www.foodfolie.bg не носи отговорност за каквато и да е загуба на информация.

FOOD FOLIE
Количката е празна

Вземи 5% отстъпка от следващата ти поръчка през магазина.

Абонирайте се да научавате първи за новите ни продукти и промоции!

Абонирането е успешно!

Вземи 5% отстъпка